«Жайыттарды башкаруу боюнча лекциялык жана тренингдик материалдарды даярдоо»

  • Ишке ашыруу мезгили: 2019 - 2019
  • Донордук уюм: MSDSP KG, фонд Ага-Хана в КР
  • География: г. Бишкек, Кыргызская Республика
Долбоордун негиздери

Лекциялык тематика, жайыттарды башкаруунун багыттарынын бардык тармагын камтыды жана педагогдор жана студенттер үчүн бирдиктүү билим берүү курсун түздү, анда төмөнкүлөр негизги сабактар болуп калды:

  • «Жайыт ресурстарын башкаруунун экономикалык негиздери»
  • «Мал жаюунун планын иштеп чыгуу.
  • «Жайыттарды башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планы»;
  • «Мал чарбачылыгын натыйжалуу жүргүзүү»;
  • «Жерди мамлекеттик каттоо. Жерлерди баалоо»;
  • «Жайыт ресурстары үчүн болгон чыр-чатактар»;
  • «Климаттын өзгөрүшүнүн жайыт чарбасына тийгизген таасири».

“Айыл чарба продукцияларын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы” факультетинин педагогдорунун билимин жогорулатуу жана алардын жерлерди каттоо жаатындагы мыйзамдар, мал жаюуну башкаруу пландарын иштеп чыгуу, жайыттардын жана мал чарбачылыгынын алсыз жактарын баалоо, климаттын өзгөрүшү жана өзгөрмөлүүлүгү, лекцияларды жана тренингдерди иштеп чыгуу, заманбап компьютердик программаларды пайдалануу ж.б.у.с. жааттагы билимин жогорулатуу.

Лекциялык жана тренингдик материалдар даярдалган, студенттер, мугалимдер жана семинардын катышуучулары үчүн колдонмо жыйнагына бириктирилген.

Окутуу материалдарын иштеп чыгуу менен катар жайыттарды башкаруу боюнча курсту окута турган “Айыл чарба продукцияларын өндүрүү жана кайра иштетүү технологиясы” факультетинин 25 педагогун жана студенттерин окутуу жүргүзүлдү. Окутуунун интерактивдүү формасы колдонулган үзгүлтүксүз тренингдер сериясы бир айга созулду жана билимдердин кеңири топтомун – чоң адамдарды окутуунун жалпы усулунан тартып, табигый ресурстарга жана климаттын өзгөрүшүнө байланышкан атайын адистиктерге чейинки маселелер камтылды.