Басылмалар

Руководство по управлению пастбищами

Жайыттарды башкаруу боюнча колдонмо

Скачать

Сборник доступных технологий для улучшения пастбищ

Скачать

Жайыттарды жакшыртуу үчүн жеткиликтүү технологиялар жыйнагы

Скачать 

Профиль общественного фонда «CAMP Алатоо» по землепользованию и сохранению биоразнообразия

Profile of the CAMP Alatoo Public Foundation on land use and biodiversity conservation

Малчылар үчүн жайыт күндөлүгү